OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na portalach społecznościowych (social media – dalej także jako SM), tj. w szczególności w ramach portali: Facebook, Instagram, YouTube (dalej łącznie jako Konkurs).
2. Organizatorem Konkursu jest właściciel marek Prosperplast i Kistenberg, tj. Prosperplast 1 sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wilkowskiej 968, 43-378 Rybarzowice, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605309, NIP 5470200928, kapitał zakładowy: 211.100,00zł. opłacony w całości (dalej jako Organizator).
3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/kistenberg/  lub/oraz https://www.instagram.com/kistenberg_official/ (dalej łącznie lub każda z osobna – w zależności od kontekstu – jako Strona).
4. Czas udziału w Konkursie określony jest każdorazowo w informacji o Konkursie [poście] na Stronie.
5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat osiemnaście (dalej: Uczestnik).
6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
8. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest zgłoszenie się do Konkursu, w tym – o ile tak określono – przesłanie zadania lub pracy konkursowej na warunkach ściśle określonych, opisanych w informacji o Konkursie [poście] na Stronie.
2. W przypadku Konkursu, w którym o zwycięstwie decyduje liczba polubień lub komentarzy, dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia, w których w sposób sprzeczny z regulaminem SM lub naruszający dobro innych użytkowników SM pozyskane zostały polubienia lub komentarze.
3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej jako Zgłoszenie). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu, o ile inaczej nie wskazano w informacji o Konkursie [poście] na Stronie.
4. W sytuacji, gdy dopuszczalne jest dokonanie tylko jednego Zgłoszenia, a Uczestnik dokona kilku, za Zgłoszenie uważane będzie jedynie Zgłoszenie zapisane jako pierwsze na Stronie.
5. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w SM w ramach którego ogłaszany jest Konkurs, którzy są fanami profilu Organizatora w ramach tego SM lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani, chyba że inaczej wskazano w informacji o Konkursie [poście] na Stronie.
7. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu.
8. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
a. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem,
b. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów,
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do wizerunku.
9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt. VII  Regulaminu.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

III. NAGRODY:

1. Nagrody określone są w informacji o Konkursie [poście] na Stronie.
2. W przypadku gdy wartość Nagrody przekracza jednorazowo kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z Nagrodą przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody (dalej jako Świadczenie Dodatkowe). Kwota Świadczenia Dodatkowego zostanie potrącona przez Organizatora, na poczet podatku dochodowego. Nie dotyczy to Nagród za udział w Konkursie, w których zgłoszenia będą dotyczyć dziedzin nauki, kultury i sztuki (w szczególności konkursów fotograficznych). W których wartość Nagrody nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
4. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą Nagród otrzymanych przez Uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
5. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej Laureatem.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję. Do zadań Komisji należy wybór Laureatów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu rzetelności jego przeprowadzenia.
2. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. III Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w informacji o Konkursie [poście] na Stronie oraz Regulaminie i która zostanie uznana za najlepszą pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności (chyba, że inaczej wskazano w informacji o Konkursie [poście] na Stronie).
3. W każdym przypadku w ramach Konkursu liczba Nagród (dla Laureata lub Laureatów) oraz ich wartość jest ściśle określona informacji o Konkursie [poście] na Stronie. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu konkursu.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu w komentarzu pod informacją o Konkursie [poście] na Stronie bądź w nowej informacji na SM.
5. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na SM. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych, określonych w ust. 9, będących warunkiem koniecznym wydania Nagrody.
6. Nagroda zostanie dostarczana na koszt Organizatora, na adres Laureata podany przez niego. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie maksymalnie 60 dni, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w ust. 6.
7. Zobowiązanie wskazane w  ust. 7. obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W sytuacji, gdy w związku z wygraną w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora w tym zakresie, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres). Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w ust. 6, Organizator nie otrzyma wskazanych danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
9. Płatnikiem podatku, o którym mowa w ust. 9 jest Organizator. Wydanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Laureata. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z kwoty Świadczenia Dodatkowego, o którym mowa w pkt. III. 2. Regulaminu, na co Laureat wyraża zgodę.
10. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o czym Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku dwukrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody,  Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
11. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody,  a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

V. WYKORZYSTANIE ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

1. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu, w tym – o ile tak określono – przesłanie zadania lub pracy konkursowej, w zakresie w jakim spełniają one kryteria uznania za przedmiot praw autorskich lub pokrewnych (dalej jako Dzieło) Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. jest autorem Dzieła i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
b. Dzieło nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej,
c. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Dzieła w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytuł,
d. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z Dzieła przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
d.i. zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu udostępnionego Dzieła, wprowadzanie Dzieła do pamięci komputera,
d.ii. wprowadzanie Dzieła do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
d.iii. łączenie z innymi utworami bądź podobnymi wytworami lub podział na części,
d.iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
d.v. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
e. udziela zgody na publikację Dzieła na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez oznaczenia autorstwa,
f. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora Dzieła zarówno w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych, na profilach społecznościowych i w materiałach on-line oraz dystrybucję w materiałach prasowych oraz w newsletterach,
g. udziela zgody na bezpłatną publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora swojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,.
2. Nadesłanie zadania lub pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osoby lub osób jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż posiada on zgodę do wykorzystania wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Laureata.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia Nagród.
3. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom w Konkursie) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości przekazania Nagrody.
4. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Laureat wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie dla potrzeb Konkursu jego wizerunku, o ile został on pobrany z SM. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do fotografii, na której został uwieczniony jego wizerunek lub wykorzystywany przez niego wizerunek innej osoby, w tym fikcyjnej.
6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, można dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem marketing@prosperplast.pl.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora staranności.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: „Reklamacja: KONKURS [NAZWA KONKURSU OKREŚLONEGO NA STRONIE]”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
5. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem marketing@kistenberg.com
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook bądź Instagram, ani z nimi związany. Portal Facebook bądź Instagram są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2022r.

Wybrane produkty Kistenberg

recycle

100%

Produktów w pełni przetwarzalnych.

czytaj więcej